استخر جكوزي - محاسبه میزان بار گرمايش

محاسبه بار شناگران در استخر جكوزي

- ماكزيمم تعداد نفراتي كه از استخر جكوزي در يك فاصله زماني يك ساعته استفاده مي نمایند بار شناگر در جكوزي مي باشد.

- زمان يك بار سيركولاسيون تمام آب جكوزي براي تصفيه بستگي به بار شناگران داشته و بصورت زير در نظر گرفته مي گردد:

ادامه مطلب: استخر جكوزي - محاسبه میزان بارگرمايش